Co to są kody PKD i jak wybrać poprawny?

Funkcjonowanie w danym porządku prawnym wymaga realizacji obowiązków określonych szczegółowymi przepisami. W związku z tym również każdy polski przedsiębiorca zobligowany jest do dopełnienia ważnych formalności. Wśród nich znajduje się m.in. podanie numerów PKD dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej. Mają one istotne znaczenie dla prowadzenia biznesu oraz wpływają na jego sytuację finansową. Dlatego należy do tej kwestii podejść z należytą starannością i poświęcić jej odpowiednią ilość czasu.

Spis treści

Kod PKD firmy – co to jest?

PKD to zapis skrótowy określający Polską Klasyfikację Działalności. Obowiązek posługiwania się nim występuje w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, fundacji, spółek, spółdzielni, a także pozostałych podmiotów z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885, z późn. zm.), które zapoczątkowało jej stosowanie. W praktyce to system oznaczania poszczególnych przedsiębiorstw. Ma on za zadanie doprecyzować rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Każda firma musi mieć przypisany przynajmniej jeden aktywny kod PKD z katalogu wyszczególnionego w rozporządzeniu. Organizacją systemu zajmuje się Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Struktura Polskiej Klasyfikacji Działalności

Kody PKD są pięcioznakowymi symbolami. Za ich pomocą opisana jest dana działalność gospodarcza czy charakter usługi. Struktura PKD opiera się na rozporządzeniu z 2006 r. określającym klasyfikację NACE Revision 2 (NACE Rev. 2), która ma zapewnić porównywalność statystyk w całej Unii Europejskiej. Kody PKD odpowiadają więc międzynarodowym standardom, jednak ze względu na specyfikę naszego kraju uzupełnione zostały o podklasę. Każdy z pięciu znaków dotyczy elementów precyzujących sektor działalności gospodarczej. Na ich podstawie można wyróżnić poszczególne poziomy:

 • Sekcja – dzieli ogólną zbiorowość na 21 działów podstawowych działalności gospodarczych oznaczonych pojedynczym symbolem jednoliterowym (od A do U)
  Dział – opisany jest za pomocą dwóch cyfr, dzieli ogólną zbiorowość na 88 kategorii rodzajów działalności o zasadniczych cechach przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce krajowej oraz określaniu stopnia podobieństwa
 • Grupa – obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności gospodarczej, które podzielono m.in. z punktu widzenia procesu produkcyjnego, charakteru, przeznaczenia produkcji czy specyfiki odbiorców, w PKD występuje jako trzycyfrowy kod numeryczny
 • Klasa – czwarty poziom podziału, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności, które wyodrębniono głównie na podstawie świadczonych usług oraz specjalizacji procesu produkcyjnego. Klasę rozpoznaje się po czterocyfrowym kodzie numerycznym
 • Podklasa – element kodu wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki. Podklasa obejmuje 654 grupowania i została oznaczona pięcioznakowym kodem alfanumerycznym. Brak dodatkowego podziału na tym poziomie oznaczono literą „Z”.

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI – LISTA SEKCJI

Nazwa sekcji Krótki opis
Sekcja A – ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO
I RYBACTWO
Sekcja ta obejmuje działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin uprawnych, chowem i hodowlą zwierząt, pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych, pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.
Sekcja B – GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Sekcja ta obejmuje m.in.: górnictwo/wydobywanie podziemne, odkrywkowe lub za pomocą odwiertów, działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do sprzedaży oraz działalność związaną z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego.
Sekcja C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Jako działalność wytwórczą rozumiane jest tu fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Przy czym przetworzeniu podlegają surowce, materiały i półprodukty będące wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej.
Sekcja D – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Sekcja obejmuje: dostarczanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, pary wodnej i gorącej wody za pomocą stałej infrastruktury zasilającej i rurociągów, jak również dystrybucję energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody itp. na terenach przemysłowych i w budynkach mieszkalnych, a także wytwarzanie, kontrolę oraz rozprowadzanie energii elektrycznej i gazu, dostarczanie pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych.
Sekcja E – DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ Sekcja ta uwzględnia gospodarowanie różnymi formami odpadów. w tym m.in. działalność składowisk odpadów.
Sekcja F – BUDOWNICTWO W obręb tej sekcji wchodzą szeroko rozumiane roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa oraz prac inżynierii lądowej czy wodnej.
Sekcja G – HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE Sekcja ta uwzględnia sprzedaż hurtową i detaliczną wszystkich rodzajów towarów, a także świadczenie usług związanych ze sprzedażą towarów, jak również naprawy pojazdów samochodowych i motocykli.
Sekcja H – TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA Sekcja ta obejmuje: działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny, działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu,obsługi pasażerów, bagażu i ładunków, wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą, a także działalność pocztową i kurierską.
Sekcja I – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI Pod tę sekcję podlegają zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji.
Sekcja J – INFORMACJA I KOMUNIKACJA Sekcja ta obejmuje m.in. produkcję i rozpowszechnianie informacji oraz dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji. Zalicza się tu np. działalność wydawniczą, działalność związaną z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych, działalność radiofoniczną i telewizyjną, telekomunikację czy działalność w zakresie technologii informatycznych.
Sekcja K – DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA Sekcja ta uwzględnia: działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ubezpieczenia, reasekurację, działalność związaną z funduszami emerytalnymi oraz działalność pomocniczą w stosunku do usług finansowych, działalność spółek holdingowych, trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych.
Sekcja L – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sekcja ta obejmuje: działalność wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie: kupna albo sprzedaży nieruchomości, wynajmowania nieruchomości, a także pozostałą działalność usługową związaną z nieruchomościami, jak np. ich wycenę.To także zarządzanie nieruchomościami w tym ich budowa na użytek własny lub na wynajem.
Sekcja M – DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA W zakres tej sekcji wchodzi działalność profesjonalna, naukowa i techniczna wymagająca wiedzy specjalistycznej.
Sekcja N – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających przy tym specjalistycznej wiedzy.
Sekcja O – ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE Sekcja O obejmuje: działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez centralne oraz naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe.
Sekcja P – EDUKACJA Sekcja ta obejmuje szeroko rozumianą edukację, w tym w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów, na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne, edukację dla dorosłych prowadzoną na poziomie szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i szkół policealnych oraz w formach pozaszkolnych. Sekcja ta dotyczy również działalności usługowej wspomagającej edukację.
Sekcja Q – OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA Sekcja uwzględnia opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach, działalność fizjoterapeutyczną, działalność pogotowia ratunkowego, jak również pomoc społeczną.
Sekcja R – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.
Sekcja S – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ta część jest przeznaczona dla działalności organizacji członkowskich, napraw komputerów i artykułów użytku osobistego czy domowego, a także pozostałe usługi niesklasyfikowane.
Sekcja T – GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY Sekcja ta obejmuje działalność gospodarstw domowych zatrudniających personel do różnego typu prac domowych, ale także produkujących różnorodne wyroby na własne potrzeby
Sekcja U – ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE W tej części uwzględniono działalność organizacji i zespołów eksterytorialnych, jak np. ONZ wraz z agendami czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale również działalność misji dyplomatycznych i konsularnych, które znajdują się na terytorium Polski.

Do czego służy klasyfikacja PKD?

Wprowadzenie w użycie Polskiej Klasyfikacji Działalności ma istotne znaczenie ze względu na ujednolicenie przepisów w całej Unii Europejskiej. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego zdecydowano o ich stosowaniu. Kody PKD mają swoje znaczenie i rolę do odegrania, choć bardziej na rzecz państwa niż firmy. Jako najważniejsze powody wprowadzenia klasyfikacji należy wymienić:

 • Rejestracja gospodarcza – kody precyzyjnie opisują rodzaj prowadzonej działalności i wspomagają klasyfikowanie na potrzeby rejestru gospodarki narodowej. Pozwala to sprawdzić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami – także tymi dotyczącymi opodatkowania. Również różne instytucje, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy czy Urząd Gminy będą wiedziały, jaki rodzaj działalności zostanie otwarty na podległym im terenie
 • Statystyka – obejmuje również cele ewidencyjne oraz rachunkowe, dostarcza dane niezbędne do planowania działań rozwojowych. Cykliczne raporty statystycznej klasyfikacji działalności prezentowane przez GUS także wykorzystują dane z PKD
 • Analizy gospodarcze – pozwalają na badanie aktualnej struktury ekonomicznej kraju i zachodzących w niej zmian, a także porównywanie sytuacji w Polsce z tą w innych państwach Unii Europejskiej. Kody PKD służą analizom mającym zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia rozwoju, jak również wielkości danego sektora
 • Sprawdzenie kontrahenta – każdą nową współpracę biznesową zawsze warto poprzedzić zebraniem wiedzy na temat firmy, z którą chcemy ją nawiązać. Sprawdzenia jej wiarygodności można również dokonać analizując podane przez nią kody PKD. Weryfikacji należy poddać, czy faktycznie ma świadczyć dla nas usługi, jakie ma wpisane w rejestrze. Nadmiar kodów PKD z odmiennych branż może budzić wątpliwości odnośnie rzetelności kontrahenta.

Jak sprawdzić lub ustalić kod PKD danej firmy?

W jaki sposób sprawdzić PKD przypisane do czyjejś lub naszej działalności? Istnieje tu kilka możliwości. Do tych najprostszych należy zaliczyć na pewno sprawdzenie internetowej bazy przedsiębiorców, która jest udostępniana przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wystarczy podać podstawowe dane firmy, aby otrzymać informacje dotyczące branży oraz podgląd na wpisane do rejestru kod lub kody PKD.
ceidg

W jaki sposób wybrać i zmienić kod PKD?

Dodawanie oraz aktualizacja kodów PKD w przypadku zmiany profilu działalności stanowi ważną formalność, do której zobowiązany jest przepisami każdy przedsiębiorca. Aby wszystko przebiegło w odpowiedni sposób, najpierw trzeba ustalić właściwy dla własnej firmy, możliwie szczegółowy rodzaj działalności gospodarczej. W niektórych sytuacjach nie jest to zadanie łatwe. Pomocna wtedy okaże się wyszukiwarka kodów PKD, która pozostaje dostępna na stronie rządowego Serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy (biznes.gov.pl). Czasem przedmiot działalności związanej z zarobkowaniem trudno jednak dopasować do klasyfikacji. W takich sytuacjach najlepiej złożyć wniosek o nadanie odpowiednich kodów PKD dla swojej działalności do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z dokładnym opisem świadczonych usług. To pozwoli na przydzielenie najbardziej pasującego numeru. Kodów PKD można stosować więcej, ale zawsze trzeba wskazać jeden główny dla przeważającej działalności. Zakładając działalność należy podać je przy zgłoszeniu firmy na formularzu do CEIDG lub rejestrując spółkę w KRS. Zmian można dokonać w każdej chwili, także za pośrednictwem Internetu. Jest to czynność bezpłatna. Na zgłoszenie zmian w kodach, przepisy dają przedsiębiorcom do 7 dni. W praktyce firmy często o tym obowiązku zapominają.

Brak lub niewłaściwe PKD – konsekwencje

Każda działalność gospodarcza jest zobowiązana do tego, aby mieć kod PKD. Określenie przedmiotu prowadzonego biznesu to zatem obowiązek dla wszystkich przedsiębiorców. Kiedy zakres wykonywanych usług przez firmę zmieni się, również należy niezwłocznie edytować kody PKD i dostosować je do aktualnej sytuacji. Zaniedbanie tego obowiązku może być podstawą do nałożenia kary pieniężnej, a w skrajnych sytuacjach skutkować ograniczeniem wolności czy wykreśleniem z rejestru CEIDG. Trzeba jednak przyznać, że w praktyce sankcje prawne są w tym przypadku rzadkością. Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, dla organów ważniejsze jest właściwe prowadzenie dokumentacji i rozliczanie się zgodnie z faktyczną działalnością, niewłaściwa klasyfikacja działalności gospodarczej nie musi w tym przeszkadzać. Zarzut może być więc błahy i często niewarty uwagi – niezgodność ze stanem faktycznym danych podanych dla potrzeb statystycznych. Choć trzeba mieć też świadomość, że w przypadku ubiegania się przez firmę o dotacje, kredyt na rozwój czy dofinansowania zewnętrzne, prawidłowe określenie kodów PKD jest często kluczowe dla otrzymania wsparcia finansowego. To także warunek dla uzyskania niektórych koncesji czy pozwoleń, jak również wymóg wielu ubezpieczycieli.

PKD działalności gospodarczej – podsumowanie

Polska Klasyfikacja Działalności pozwala określić branżę oraz szczegóły dotyczące danego biznesu. Zakładając firmę należy wybrać kod PKD określający rodzaj i zakres działalności usługowej lub produkcyjnej. Poszczególne sektory gospodarcze uporządkowano w grupy, obowiązkowe dane uwzględnione w rejestrze powinny być zgodne z aktualną sytuacją firmy i nie wprowadzać w błąd. Tylko precyzyjne określenie kodów Twojej działalności pozwala bowiem na uzyskanie rzetelnych informacji dla celów statystycznych, informacyjnych czy księgowych. Już podczas rejestracji firmy należy wskazać jeden główny kod PKD, pozostałe są kodami pomocniczymi obejmującymi inne mniej istotne obszary prowadzonego biznesu. Wszelkie zmiany w charakterze prowadzonego biznesu należy zgłaszać na bieżąco również z uwzględnieniem tej klasyfikacji. Trzeba pamiętać o tym, że klasyfikacja PKD została wprowadzona w określonych celach i dbanie o poprawność stanowi usankcjonowany prawnie obowiązek przedsiębiorcy.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami aby nawiązać współpracę z zakresu księgowości.

Najnowsze wpisy

 • Co to są kody PKD i jak wybrać poprawny?

  Co to są kody PKD i jak wybrać poprawny? Funkcjonowanie w danym porządku prawnym wymaga realizacji obowiązków określonych szczegółowymi przepisami. W związku z tym również każdy polski przedsiębiorca zobligowany jest do dopełnienia ważnych formalności. Wśród nich znajduje się m.in. podanie numerów PKD dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej. Mają one istotne znaczenie dla prowadzenia biznesu oraz wpływają

  14 maja 2024
 • Nowy podatek minimalny w 2024 roku – czym jest i kogo dotyczy?

  Nowy podatek minimalny w 2024 roku – czym jest i kogo dotyczy? Wejście w nowy rok zwykle wiąże się z wieloma zmianami – nie tylko tymi, które sami sobie ustalimy, ale również tymi niezależnymi od naszej woli. Mowa oczywiście o przepisach prawnych, dotykającymi nas jako obywateli, pracowników czy przedsiębiorców. Na jakie nowości w tym zakresie

  30 kwietnia 2024
 • Jak przygotować się do kontroli podatkowej z Urzędu Skarbowego?

  15.04.2024, Centrum Księgowe Jak przygotować się do kontroli podatkowej z Urzędu Skarbowego? Kontrola z urzędu skarbowego to w praktyce szereg czynności sprawdzających, czy procesy związane z finansami w firmie, są realizowane w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dla urzędników stanowi rutynę, dla przedsiębiorców to moment niezwykle stresujący. Warto mieć jednak na uwadze, że

  15 kwietnia 2024