Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa i kiedy złożyć o nią wniosek?

Prawo podatkowe jest zawiłe i podlega ciągłym zmianom, dlatego niezbędne są szeroka wiedza i doświadczenie, umiejętność prawidłowego interpretowania przepisów. W przypadku pojawienia się różnych problemów dotyczących podatków, uchronienia się przed ich negatywnymi konsekwencjami karno-skarbowymi, warto pomyśleć o złożeniu wniosku o interpretację indywidualną. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które nie znają się dobrze na przepisach podatkowych lub mają wątpliwości odnośnie sposobu ich interpretowania.

Z tego wpisu dowiesz się…

Czym jest interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego?

Interpretacja indywidualna stanowi interpretację organu skarbowego, która ma postać szczegółowego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wraz z oceną stanowiska obranego przez wnioskodawcę z uzasadnieniem wystawionej oceny. Oznacza to, że wniosek może odnosić się do zdarzeń z przeszłości lub przyszłości. Z zasadami wydawania interpretacji indywidualnej i jej stosowania można zapoznać się w Ordynacji Podatkowej w art. 14a tej ustawy. W przypadku interpretacji ogólnych nie ma odniesienia do żadnego konkretnego stanu faktycznego.

Interpretacje podatkowe są indywidualnymi opisami, które wydaje się w imieniu ministra finansów, za co odpowiada organ skarbowy na wniosek podatnika. Nie ma konieczności podawania uzasadnienia interpretacji indywidualnej w przypadku wydania jej na korzyść wnioskodawcy. Inaczej wygląda to jednak przy negatywnej ocenie organu podatkowego, co oczywiście musi zostać przez niego uzasadnione. Interpretacja indywidualna stanowi pewnego rodzaju formę ochrony dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W celu uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej należy złożyć stosowny wniosek o jej wydanie od Krajowej Informacji Skarbowej.

interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Kiedy można złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej?

Mogłoby się wydawać, że tylko przedsiębiorcy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. O interpretację podatkową może wnioskować każdy podatnik: osoby fizyczne jak i prawne. Jest to rozwiązanie przeznaczone nawet dla osób, które nie mają miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium Polski. W składanym wniosku podatnik może opisać zdarzenie, które nie miało jeszcze miejsca lub dokonać opisu zaistniałego stanu faktycznego.

Kluczowe jest, aby jak najdokładniej opisać zaistniałą sytuację oraz swoje stanowisko. Precyzyjny opis ma ogromne znaczenie, bo wiążą się z nim skutki prawne. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej powinny znaleźć się także wszystkie pytania, które podatnik chce uzyskać odpowiedź. Jeżeli złożony wniosek będzie niepełny, znajdą się w nim jakieś braki, to dyrektor Krajowy Informacji Skarbowej może zażądać ich uzupełnienia.

Jak złożyć wniosek o interpretację indywidualną?

Interpretację indywidualną można uzyskać, składając wniosek przez internet, w Krajowej informacji Skarbowej lub listownie. W przypadku wnioskowania online niezbędny staje się profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany w celu potwierdzenia tożsamości podatnika. Po zalogowaniu się na konto profilu zaufanego system automatycznie przeniesie na platformę ePUAP. Wystarczy wypełnić formularz, dołączyć potwierdzenie płatności i podpisać wniosek. Po wysłaniu formularza zostanie przesłane urzędowe poświadczenie przedłożenia. Wniosek można również złożyć osobiście albo przez pełnomocnika, wystarczy skontaktować się z krajową informacją skarbową w celu poznania szczegółów.

Jaki jest zakres ochrony interpretacji indywidualnej?

Podatnik, stosujący się do interpretacji podatkowej, może korzystać z ochrony prawno-podatkowej. Główne punkty tej ochrony są następujące:

  1. Interpretacja Indywidualna: Stosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, nawet jeśli interpretacja ta nie zostanie uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Warto jednak pamiętać, że ochrona ta rozciąga się tylko na wnioskodawcę, który się do niej zastosował. Korzystanie z interpretacji indywidualnej udzielonej innemu podatnikowi nie zapewnia ochrony.
  2. Interpretacja Ogólna: Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić podatnikowi, który postanowił się do niej zastosować, również w przypadku, gdy interpretacja ta nie zostanie uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Ochrona ta obejmuje każdego, kto zastosował się do interpretacji ogólnej.

Jednak ważne jest zrozumienie, że zasada nieszkodzenia podatnikowi nie zawiesza obowiązujących przepisów prawa. Interpretacje podatkowe nie zastępują przepisów prawa, ale mają na celu wyjaśnienie podatnikom tych przepisów i zapewnienie ochrony przewidzianej w przepisach, pod warunkiem zastosowania się do interpretacji.

Podkreślenie wartości interpretacji nie oznacza, że organy podatkowe są zobowiązane do wydania decyzji niezgodnej z prawem, niezależnie od skutków dla podatnika. Interpretacje podatkowe nie stoją ponad przepisami prawa, ani ich nie zastępują.

Czy można odwołać się od interpretacji indywidualnej?

Od interpretacji podatkowej nie można się odwołać. Możliwe jest jednak zaskarżenie stanowiska obranego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Każdy wnioskodawca ma prawo do zaskarżenia i interpretacji indywidualnej. Może zrobić to w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Wniesienie skargi wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów — konkretnie 200 zł. Skarga będzie rozpatrzona przez sąd, który może unieważnić postanowienia zawarte w interpretacji indywidualnej. Jeżeli sąd zadecyduje o ich uchyleniu, to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zostanie zobligowany do ponownego rozpatrzenia wniosku. Będzie miał na to trzy miesiące i musi uwzględnić wszystkie wytyczne, które zostały ujęte w ramach wyroku sądowego.

Kiedy warto wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową?

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej pełni funkcję swego rodzaju parasola ochronnego nad podatnikiem, pod warunkiem że ten zastosował się w pełni do otrzymanych wytycznych oraz nie zataił istotnych informacji przy składaniu wniosku. Jest to najlepsze rozwiązanie, gdy pojawia się jakieś wątpliwości odnośnie stosowania przepisów prawa podatkowego. Ma też ogromne znaczenie w przypadku wystąpienia problemów z urzędami podatkowymi i celno-skarbowymi.

Podatnik nie ma powodu do martwienia się skutkami podatkowymi w czasie kontroli w postaci konieczności zapłacenia różnicy podatku i odsetek za zwłokę. Nie będzie miało również miejsca wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Można wobec tego powiedzieć, że dzięki wydanej interpretacji podatkowej i stosowania się do niej nie pojawią się żadne konsekwencje, o ile zostaną spełnione wcześniej opisane warunki. 

Opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Wnioskowanie o indywidualną interpretację podatkową jest płatne i wynosi 40 zł za każdy opisany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Jeśli w jednym wniosku opiszesz wiele stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, musisz zapłacić 40 zł za każdy z nich.

Płatność musi być dokonana przed złożeniem wniosku. Pieniądze należy przelać na konto Krajowej Informacji Skarbowej, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku. W przypadku zapłacenia zbyt dużej kwoty, nadwyżka zostanie zwrócona.

Ile czeka się na decyzję o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej?

Podstawowy czas oczekiwania na interpretację indywidualną wynosi 3 miesiące. Jeżeli w ciągu tego okresu organ podatkowy nie wyda interpretacji, stanowisko podatnika przedstawione we wniosku uznawane jest za prawidłowe. Jeżeli wniosek o interpretację jest niekompletny, podatnik otrzymuje wezwanie do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni kalendarzowych. Gdy wniosek zostanie uzupełniony, czas oczekiwania na interpretację może ulec wydłużeniu. Jeśli nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie, podatnik może otrzymać postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku. W takim przypadku podatnik ma możliwość złożenia nowego, kompletnego wniosku. W wyjątkowych sytuacjach podatnik może otrzymać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (np. jeżeli sprawa opisana we wniosku nie dotyczy podatnika) lub postanowienie o umorzeniu postępowania (np. jeżeli po złożeniu wniosku podmiot podatkowy uległ likwidacji). W przypadku niezgody z takim postanowieniem podatnik ma 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia.