Polityka prywatności strony www.centrumksiegowe.pl

Dbając o ochronę prywatności danych, których jesteśmy Administratorem, jak i tych powierzanych przez naszych klientów, opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności. Ochrona danych osobowych oraz wszelkich przetwarzanych informacji jest najwyższym priorytetem naszej Spółki. W związku z prowadzoną przez nas działalnością biura księgowego mamy poczucie szczególnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przetwarzamy. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi tj. ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.

W polityce prywatności informujemy o sposobach, celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przez Centrum Księgowe Sp. z o.o. oraz o prawach osób, których dane dotyczą.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Centrum księgowe Sp. z o.o. ul. Objazdowa 1, 85 – 882 Bydgoszcz. Kontakt z administratorem możliwy:

 • Elektronicznie: kontakt@centrumksiegowe.pl
 • Listownie: Centrum Księgowe Sp. z o.o. ul. Objazdowa 1, 85 – 882 Bydgoszcz
 • Telefonicznie: 52 561 57 11
 1. Inspektor Ochrony Danych

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować na adres e-mail: hanna@bezpieczenstwowwfirmie.pl . Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Centrum Księgowe Sp. z o.o., w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dokładamy staranności aby chronić interesy osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy aby dane były:

 • Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • Zebrane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i przetwarzane zgodnie z tymi celami;
 • Adekwatne oraz ograniczone do celu w jakim są przetwarzane;
 • Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów administratora;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Dane osobowe przetwarzamy zwykle kiedy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy.

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy czy ustawy o rachunkowości.

Wykaz klauzuli informacyjnych stosowanych w Centrum Księgowym Sp. z o.o.

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy;

 • Informacja dla osób rekrutowanych na umowę- zlecenie;

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników;

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wykonujących prace zlecone

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów.

 1. Do czego wykorzystujemy dane

Dane kontaktowe pozyskane od naszych kontrahentów, w tym dane ich pracowników służą zawieraniu i sprawnej realizacji umowy. Podmiotom trzecim udostępniamy dane osobowe gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa oraz w celu świadczenia usług księgowych na najwyższym poziomie firmom świadczącym usługi wsparcia IT.

Jako pracodawca przetwarzamy dane osobowe pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Staramy się aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego prawa do:

 • Informacji o administratorze przy pozyskiwaniu danych;

 • Informacji udzielonych na wniosek;

 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię danych;

 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe;

 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

 3. Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 4. Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem

 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 6. Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;

 • Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;

 • Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 • Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-192 Warszawa

www.uodo.gov.pl

 1. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją usług przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wystawiona faktura.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy

 1. Jak dbamy o przetwarzane przez nas dane

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;

 • Notyfikacja naruszeń;

 • Retencja danych;

 • Rejestr czynności przetwarzania danych;

 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;

 • Wybór kontrahenta.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Zapewniamy poprzez realizację procedury wyboru kontrahenta, że każdy podmiot biorący udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ponoszonego ryzyka w związku z powierzonymi czynnościami.

Odbiorcami danych osób korzystających ze strony www.centrumksiegowe.pl jest podmiot świadczący usługi hostingu i administrowania stroną www dla Administratora oraz podmiot świadczący usługi wsparcia IT dla systemów, w których przetwarzamy dane osobowe.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

 1. Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości podjęcia z nami współpracy.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe użytkowników nie są przez Administratora strony profilowane ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie wymagające identyfikacji konkretnej osoby fizycznej dane użytkowników strony ( IP urządzenia użytkownika) wykorzystywane są przez dostawców usług e-marketingu w celu prowadzenia statystyk związanych z wydajnością i efektywnością strony.

Pliki Cookie

Strona www.centrumksiegowe.pl używa plików cookie, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb użytkowników strony, w szczególności pliki cookie pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookie mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały. Stałe pliki cookie są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

Strona www.centrumksiegowe.pl wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

– dostosowania zawartości strony do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),

dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób użytkownik korzysta ze korzysta ze strony co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,

utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

Dane zawarte w cookie będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników na stronie www.centrumksiegowe.pl .

W celu analizy ruchu na stronie, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie:

Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony www.bamboli.pl i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym.

Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie www.centrumksiegowe.pl.

Dane zawarte w cookie nie są łączone przez Administratora strony z przekazanymi przez użytkownika danymi osobowymi.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookie

Klikając,” Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookie w wyżej wymienionych celach.

Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron.

Niektóre pliki cookie- tzw. cookie funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania strony www.centrumksiegowe.pl .

Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania strony.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Edge

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ustawienia plików cookie mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Skasowanie lub wyłączenie plików cookie może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookie funkcjonalnych).

12. Użyte definicje

Polityka prywatności – niniejszy dokument

Dane osobowe – są to dane, które identyfikują Państwa jako osobę fizyczną lub odnoszą się pośrednio do osoby fizycznej, którą można na ich podstawie zidentyfikować.

Administrator danych osobowych – Administratorem strony jest Centrum Księgowe Sp. z o.o.

Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikację, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie lub niszczenie.

Formularz kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca bezpośredni, bezpłatny kontakt tekstowy użytkownika strony z Administratorem.

Odbiorca danych osobowych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest strona trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Data aktualizacji dokumentu 26.05.2021r.